Finanse z Biblijnego punktu widzenia

Finanse z Biblijnego punktu widzenia

W dobie szybko zachodzących zmian na arenie finansowej, braku stabilności waluty, wielkich skoków giełdowych, wzrastającego bezrobocia, niestabilności największych Banków i ciągle zwiększające się podatki mogą wpłynąć na brak poczucia naszego finansowego bezpieczeństwa. Dla nas obywateli Królestwa Bożego nasz Stworzyciel, Zbawiciel i Pan jasno przedstawia generalne zasady zarządzania finansami. Biblia nie tylko uczy nas jak osiągnąć życie wieczne, ale również jak dobrze żyć tu i teraz. „Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz” (Prz. 3:9-10). Bóg nie obdarza nas tylko błogosławieństwami duchowymi i pozwala nam umrzeć z głodu. Jeżeli Chrystus jest twoim Panem i czcisz swego Pana darami ze swojego mienia to masz obietnicę Boga Wszechmogącego. Jeżeli jesteś w Chrystusie to bogactwa Boga Chwały należą do ciebie. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (Ps. 34:9) Wiedząc, że nasz Ojciec niebieski wie o naszych podstawowych potrzebach, nie jesteśmy przejęci i zatroskani o to co będziemy jeść albo o to co przyodziejemy, bo to wszystko Bóg nam da jeżeli wpierw będziemy szukać życia zgodnego z zasadami Królestwa Bożego (Mt. 6:25-34).

Bóg prawdziwym właścicielem

W Królestwie Bożym wszystko należy do Boga. „Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym.” (1 Kron. 29:11-12) Spójrz na to co posiadasz nie jak na prywatną własność, ale bogactwo dane przez Boga pod twój zarząd. Jeżeli jesteś dobrym zarządcą, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zaleceniami Pana to jest bardzo prawdopodobne, że dostajesz wiele do zarządzania. Zadaj sobie pytanie: Jakim zarządcą jesteś dla Pana?

Nasz wpływ na ekonomię Królestwa Bożego

To co dzieje się w Polskiej i światowej ekonomii nie ma bezpośredniego wpływu na Królestwo Boże. Królestwo Boże jest zupełnie niezależnym organizmem. Co więcej, Chrystus buduje swoje Królestwo poza limitami materialnej egzystencji. Pośrednim wpływem na Królestwo Boże jest jednak sposób w jaki chrześcijanie reagują na sytuację w świecie. Obowiązkiem Chrześcijan jest reagowanie na to co się dzieje w świecie zgodnie z Biblijnymi zasadami. Zastosowanie Biblijnych zasad jest możliwe jeżeli jesteśmy w dobrej relacji z Bogiem. Trudno jest powierzyć Bogu wszystko co masz jeżeli Mu zupełnie nie ufasz. Sposób traktowania pieniędzy i zarządzania nimi jest zewnętrznym wskaźnikiem naszej relacji z Bogiem. Możemy zarządzać naszymi finansami i naszym życiem po swojemu co znaczy w rebelii z Bogiem albo możemy Jemu ulec i uczynić Go Panem i Władcą naszego życia.

Zysk i satysfakcja

Pojęcie zysku w ekonomii Królestwa Bożego jest inaczej rozumiane niż w naszym materialistycznym, egoistycznym społeczeństwie, w którym żyjemy. „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!” (1Tym. 6:6-8 BT). W tym roku na obsługę długu Polski wydamy 38 mld zł, czyli tyle samo, ile wpływa co roku do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. To jest cena, aby Polska szybciej doganiała Zachód. Jeżeli zadamy sobie pytanie dlaczego znaleźliśmy się w tej sytuacji, to według słowa Bożego przyczyną jest materialna chciwość. Brak satysfakcji z posiadanych rzeczy powoduje nieustanne poszukiwanie rzeczy ładniejszych, większych lub o wyższym standardzie. To powoduje nabywanie rzeczy, na które ludzi nie stać na kredyt. Ludzie popadają w długi, a rząd też, tylko na większą skalę. Problem finansowy jest symptomem stanu duchowego: chciwość(miłość pieniędzy), egoizm (miłość siebie), wypaczone zrozumienie kim jest Bóg, i jak powinna wyglądać nasza relacja z Nim.

Biblijna ekonomia

1. Bóg dał nam prawo zdobywania pieniędzy (5 Mojż. 8:17-18).

Zdobyte pieniądze przeznaczamy na nasze potrzeby, ale również na potrzeby tych, którzy nie mogą zapewnić swoich potrzeb. Również, naszymi pieniędzmi okazujemy dobroć Bożą i wydajemy je na realizowanie Bożych planów. Biblia uczy, że posiadanie pieniędzy a nawet dużej ilości pieniędzy nie jest czymś złym. Wielu Bożych ludzi było bogatych takich jak: Job, Abraham i uczeń Jezusa: Józef z Arymatei.

2. Bóg nam powiedział jak mamy poważać pieniądze.

Zło nie leży w posiadaniu dużej ilości pieniędzy lecz w naszym stosunku do nich. Korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze lecz nasza miłość do nich (1 Tym. 6:10). Możemy kochać pieniądze i nie mieć ani grosza, również możemy mieć dużo pieniędzy i ich nie kochać. „Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci” (Kazn. 5:10). Nie mamy kochać pieniędzy, ale mamy kochać Boga. Miłość do pieniędzy psuje naszą relację z innymi i wpływa na brak poczucia satysfakcji (Heb. 13:5). Odpowiednia postawa wobec pieniędzy jest bardzo ważna a naszymi ambicjami jest nasze świadectwo dla Jezusa Chrystusa.

3. Bóg nam powiedział jak mamy zdobywać pieniądze.

Pierwszym sposobem pozyskiwania pieniędzy nakreślonym przez Słowo Boże jest praca (Prz. Sal. 28:192 Tes 3:10).

Drugim sposobem jest oszczędzanie i inwestowanie (Przy. Sal. 21). Bankier chce abyś żył w przedziale pomiędzy dochodem a spłatą kredytu a Biblia mówi że jeśli chcesz spać spokojnie to żyj w przedziale pomiędzy dochodem i tym co oszczędzisz. Nasze wydatki nie powinny przekraczać naszych dochodów.

Trzecim sposobem pozyskiwania pieniędzy jest planowanie z mądrością i roztropnością (Prz. Sal 27:23Prz. Sal. 24:3). Ustanowienie finansowego budżetu oszczędza pieniądze i zapobiega impulsywnym zakupom.

Czwartym Biblijnym sposobem pozyskiwania pieniędzy jest ich dawanie. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy (Prz. 11:24). Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze (Łuk. 6:38). Dawanie według Biblijnych zasad wiąże się z obietnicami błogosławieństw Bożych. Bóg przyrównuje tą zasadę do siania i zbierania plonów. Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje (2Kor. 9:6-7).

Jak my obywatele Królestwa Bożego możemy czcić Boga swoim mieniem i nie popadać w pokusy prowadzące do bałwochwalstwa i chciwości? Odpowiedź leży w dawaniu na Boże cele. Dając pieniądze na cele Ewangelii to nie tylko okazujemy miłość Bogu ale również gromadzimy skarby w niebie (Mt. 6:19-21). Co więcej, powierzając swoje finanse Panu nie popadniemy w skrajności i nie zapomnimy o Nim (Prz. Sal. 30:9). Jezus przypomina nam w Ewangelii Mateusza 6, że jeśli nasze duchowe oko funkcjonuje poprawnie to poprowadzi nas odpowiednią drogą zarządzania naszymi finansami. Ono nam zawsze pokaże, że to od Boga pochodzi wszelkie bogactwo i każdy dobry dar, i że tylko Bóg powinien być nimi czczony. Ponieważ nie można czcić jednocześnie Boga i pieniądze, to nasze regularne datki na Królestwo Boże demonstrują, kto jest prawdziwym Panem w naszym życiu.

Krzysztof Kolt
5 luty 2011 r.