Nabożeństwo niedzielne

Niedziela | 10:00

Niedzielne nabożeństwo jest prowadzone przez jednego ze Starszych Zboru. Zazwyczaj niedzielne zgromadzenie rozpoczyna się śpiewaniem kilku pieśni ku chwale Boga i Jezusa Chrystusa zaproponowanych przez Brata Starszego prowadzącego to spotkanie.

Po zakończeniu pieśni uwielbiających wszyscy powstają aby wspólnie modlić się. Każdy kto ma takie pragnienie zanosi swą modlitwę na głos przed oblicze Boże wobec braci i sióstr w Chrystusie.

Następnie Brat prowadzący proponuje pieśń i zaprasza po niej Braci do odczytania z Pisma Św. fragmentów dotyczących dzieła zbawienia przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Czytanie Słowa Bożego wprowadza nas i przygotowuje do tej części nabożeństwa, w której zgodnie z nakazem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, obchodzimy Jego pamiątkę wg słowa zapisanego w 11 rozdz. 1 Listu do Koryntian.

Bracia usługujący przy łamaniu chleba i podawaniu kielicha z winem rozpoczynają ten obrządek modlitwą i czytaniem z Pisma Świętego, zapraszając wszystkich do powstania. Ze względu na podniosłość, a także zachowanie nakazu godnego uczestniczenia w Pamiątce Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan zaprasza do stołu Pańskiego wszystkich tych, którzy po doświadczeniu nawrócenia i nowo narodzenia stali się członkami Kościoła Chrystusowego oraz wyznali swoją wiarę przez chrzest poprzez zanurzenie w wodzie w wieku świadomym. Zwyczajem Zboru jest, że Brat usługujący podczas obchodzenia Pamiątki śmierci Pańskiej, przed rozpoczęciem łamania chleba informuje uczestników nabożeństwa, aby bracia przystępujący do stołu Pańskiego pozostali stojąc, natomiast osoby nie biorące udziału w Pamiątce pozostali siedząc. Uczestnikom nabożeństwa, którzy usiedli nie podaje się chleba i wina.

Obrządek Pamiątki kończy pierwszą część nabożeństwa. Zanim brat prowadzący ogłosi przerwę śpiewamy pieśń uwielbiającą. Po kilkuminutowej przerwie rozpoczyna się druga część nabożeństwa. Brat prowadzący lub inny brat usługuje wykładem ze Słowa Bożego zapisanego w Biblii. Po wykładzie Słowa Bożego na zakończenie nabożeństwa śpiewamy pieśń, po czym Brat prowadzący zaprasza wszystkich do modlitwy. (MK)

Studium biblijne

Środa | 18:30

W tym dniu spotykamy się, aby wspólnie rozważać słowo Boże zapisane w Biblii. Zgromadzenie rozpoczynamy odśpiewaniem kilku pieśni, po czym wspólnie się modlimy. Następnie wspólnie czytamy fragment z aktualnie rozważanej Księgi z Biblii i staramy się rozważać, co Bóg pragnie nam powiedzieć przez to Słowo. Na zakończenie spotkania modlimy się. (MK)

Aktualnie rozważana księga: Księga Rut