Czy jesteś zbawiony?

Czy jesteś zbawiony, to ważne pytanie,
Biblia da z pewnością odpowiedź Ci na nie.
Już Paweł wydał nakaz słuszny w każdej mierze:
Samych siebie badajcie, czy jesteście w wierze. 1
Zbawienie jest darem darmo ludziom danym,
Lecz niestety rzadko z wiarą przyjmowanym. 2
Dobre czyny, moralność, to chwalebne rzeczy,
Lecz Cię same nie kładą w Zbawiciela pieczy.
I pobożność Twa nie jest dowodem zbawienia,
Ni jałmużny, ni posty, ni nawet widzenia. 3
Dziś panuje w świecie błędne przekonanie,
By szukać go w modlitwie, nie w Chrystusie Panie. 4
Było wielu takich, co pewnych go było,
Co się dla nich wcale dobrze nie skończyło. 5
Bacz byś się nie chwycił symptomów fałszywych
I choć będąc w śmierci, wliczał się do żywych.
Nawet, gdy zbawienia droga jest Ci znana,
To nie gwarantuje, że przyjąłeś Pana 6
Masz świadomość grzechu, dobre na początek,
Lecz na nic, gdy na tym urywa się wątek
I król Saul grzechu był swego świadomy,
nie zachował jednak życia ni korony 7
Co więc jest tym pewnym świadectwem zbawienia?
Jan w swym pierwszym liście jasno to wymienia.
Wpierw wspólnota z ojcem poprzez jego syna,
Bo nie ma ten Ojca, kto nie przyjmie Syna. 8
Kto Jezusa nie uzna za Zbawcę, Mesjasza,
Ten w duchu antychrysta kłamstwa rozgłasza 9
Bo tylko w Chrystusie życie znalezione
I z wszelkiego brudu trwale oczyszczone
Kto trwa w nim wiernie Ducha otrzymuje,
Co o Boskim pochodzeniu Jezusa zwiastuje 10
Dobroć, wierność, cierpliwość, to owoce jego,
Radość, pokój, łagodność także płyną z niego. 11
Dla Chrystusa nauki wielkie poważanie
I przykazań jego wierne przestrzeganie 12
Stąd jest chęć zerwania z grzechem całkowita,
Nawet, jeśli ciało czasem się potyka. 13
Chodzić z nim w światłości to rzecz niesłychana,
Ale jego świętym droga ta jest znana 14
I braterska miłość, która kościół scala,
Bo sam Bóg ją w Tobie wciąż udoskonala 15
Lecz nie może być w Tobie do świata miłości,
Gdyż od złego są wszystkie jej pożądliwości
Świata nie miłujesz, gdy miłujesz Boga,
A w nim jest jedyna do zbawienia droga. 16

Joanna Jaromin
(Na podstawie kazania Marka Swaima)

↑1 „Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni” (2 Kor 13:5).

↑2 „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (Ef 2:8).

↑3 „Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy” (2 Tm 3:5).
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?” Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników” (Iz 58:3).

↑4 „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 J 5:11-13)

↑5 „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa nie­bie­skie­go, lecz ten, kto spe­łnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu po­wie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie pro­roko­wali­śmy mocą Twego imienia, i nie wy­rzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy do­puszcza­cie się nieprawości!” (Mt 7:21-23).

↑6 „Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli.” (Hbr 4:2)

↑7 „Odrzekł Saul: «Zgrzeszyłem. Wróć, synu mój, Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo»” (1 Sm 26:21).

↑8 „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J 1:3)

↑9 „Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2:22-23).

„Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4:3-4).

„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym” (1 J 5:20).

↑10 „Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3:24).
„Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga” (1 J 4:2).

↑11 „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa” (Ga 5:22-23).

↑12 „Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 2:5-6).

↑13 „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2:1-2).
„Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga” (1 J 3:4-9).
„Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka” (1 J 5:18).

↑14 „Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 J 1:5-7).

↑15 „Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy” (1 J 2:9-11).
„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” (1 J 3:14).
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1 J.4:7).
„Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4:12).

↑16 „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”(1 J 2:15-17).
„Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” (1 J 5:19).